Algemene voorwaarden

1.0 Toepassing van de voorwaarden

1.1. Door het feit zelf een bestelling te plaatsen bij de leverancier, verklaart de koper zich akkoord met alle hierna gedefinieerde verkoopsvoorwaarden. Onder leverancier wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de BV Yellow Medical, Winkelom 83 B1B te 2440 Geel.

1.2. Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen anders wordt overeengekomen, vormen de onderhavig weergegeven bepalingen en voorwaarden, het geheel van de tussen koper en leverancier afgesloten akkoorden en overeenkomsten, en zulks niettegenstaande alle tegenovergestelde bepalingen die, op de door de koper uitgegeven orderbonnen of zijn andere documenten, kunnen voorkomen.

2.0 Bestellingen

2.1. Alle door de vertegenwoordigers van de leverancier afgesloten verkopen of andersluidende contracten zijn bindend voor de koper.

2.2. De eventuele herroeping van de koper is onderworpen aan het schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de leverancier die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst kan eisen.

2.3. Voor telefonische of e-mail bestellingen van de koper aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de leverancier te wijten is.

2.4. De leverancier behoudt zich het recht voor om bij, of na het aangaan van overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Elke annulatie der bestellingen door de koper zal aanleiding geven tot een schadevergoeding dewelke partijen hierbij in gemeen overleg begroten op 40% van de bestelde waarde ten titel van geleden schade wegens bedrijfsstoornis, aanleg stock en gederfde winst in hoofde van de leverancier.Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbekende oorzaak, namelijk door toeval of overmacht, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.Geen enkele terugzending van goederen, van welke aard ook, zal aanvaard worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.Alle goederen in consignatie, bv. cosmetica, blijven eigendom van het bedrijf en dienen beheerd te worden als een goede huisvader. Verlies van consignaties zal doorgerekend worden aan de ontlener.

3.0 Prijzen

3.1. De prijzen zijn netto, ex-magazijn van de leverancier en exclusief BTW.

4.0 Leveringen

4.1. De goederen reizen voor rekening en op risico van de bestemmeling/koper, zelfs bij franco levering door de leverancier.

4.2. De leveringstermijnen zijn benaderend en informatief.

4.3. De verzendingskosten worden door de leverancier aan de koper bij elke verzending aangerekend. De kostprijs van deze verzending is conjunctuurgebonden en wordt regelmatig aangepast.

4.4. Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling noch annulering van de bestelling door de koper.

4.5. De leverancier behoudt zich het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijk leveringen betreft.

4.6. De leverancier behoudt zich het recht voor de koper van levering uit te sluiten, wanneer hij zich niet aan deze voorwaarden houdt.

4.7. Producten in bewaring kunnen niet worden afbesteld. Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten en schadevergoeding wegens winstderving, zoals bepaald in art. 2.5.

4.8. Bestelde goederen worden niet teruggenomen of omgewisseld. Mocht dit echter, te zeer uitzonderlijken titel, toch genegotieerd worden door de leverancier voor terugname van handelswaren in perfecte staat, zal het bruto-bedrag in elk geval verminderd worden met 10% wegens onkosten voor nazicht, herverpakking en administratie.

5.0 Klachten

5.1. Vijf dagen na datum van de verzendingsnota worden geen klachten meer aanvaard door de leverancier.

5.2. Klachten dienen per aangetekend schrijven binnen vijf dagen, na datum verzendingsnota in het bezit te zijn van de leverancier, met vermelding van verzendingsnota-nummer en goederenbeschrijving.

6.0 Betalingen

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar max. 5 dagen na levering, behoudens andersluidende vermelding op de factuur.

6.2. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal automatisch verhoogd worden met een intrest van 1,8% per maand zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6.3. Bovendien is bij niet betaling van de factuur op deze vervaldag, automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 124 €, dit zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten, een en ander overeenkomstig artikel 1152 van het burgerlijk wetboek.

6.4. Bij gebreke van betalingen heeft de leverancier het recht alle afgesloten contracten en geplaatste bestellingen te annuleren.

6.5. De aan koper geleverde goederen blijven volledige eigendom van de leverancier zolang de koper niet volledig de gefactureerde bedragen betaald heeft. Voor zoveel als nodig en in het licht van de hernieuwde faillissementswet die van kracht ging op 1 januari 1998, wordt hierbij, behoudens tegenbericht, uitdrukkelijk het geldende eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in deze verkoopsvoorwaarden, bevestigd in zijn integrale wettelijke toepassing, zoals uitgebreid door vermelde wetswijziging. Betalingen per wissel of per cheque maken hierop geen novatie uit. Nochtans gaat het risico over op de koper vanaf de levering der goederen. Bovendien is de verkoper gerechtigd de niet betaalde goederen te recupereren op gelijk welke plaats ze zich bevinden en dit op kosten en risico van de koper.

6.6. De voorwaarde 6.6 geldt slechts voor die handelswaren, die door de koper opnieuw zullen verkocht worden aan eindverbruiker. Op machines, instrumenten, winkelinstallaties en alle kapitaals- of investeringsgoederen bestaat geen betalingskorting en is de voorwaarde

6.7 niet van toepassing.6.7. Ingeval de leverancier toestaat dat facturen op overeengekomen vervaldagen worden betaald, dient er wel de nadruk op gelegd dat, behalve voor door de leverancier aanvaardde uitzonderingen, en afwijkend van Art. 1583 van het B.W., de eigendomsoverdracht slechts plaats heeft nadat de verkoopprijs, eventueel verhoogd met de kosten, volledig betaald is en er geen andere achterstallige rekeningen zouden bestaan.

6.8. Afgevaardigden van leveranciers zijn niet bevoegd om facturen van leveranciers te innen, noch om geldige kwijtschriften af te geven, te tekenen of gerechtelijke verbintenissen aan te gaan. Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen enkel door schriftelijke goedkeuring van de leverancier afzonderlijk aangebracht worden.Indien hieromtrent voorafgaandelijk tussen de leverancier en de koper een akkoord gesloten is, komen alle gefactureerde bedragen bij het afsluiten van een kalenderjaar in aanmerking voor een eventuele korting; deze korting geldt echter nooit voor die factuurbedragen die niet op hun vervaldag betaald zijn.Indien de koper geen klacht indient binnen de vijf dagen te rekenen vanaf de datum van verzending, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.

7.0 Diversen

7.1 De leverancier spant zich optimaal in om wisselstukken zo lang mogelijk te kunnen leveren zonder echter er de continuïteit van te verzekeren.

7.2. De leverancier garandeert zijn goederen tegen fabricagegebreken die in het jaar na aankoop door de koper zouden kunnen bewezen worden.

8.0 Betwistingen

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring en/of meerdere verweerders.